ප්රදර්ශනය

2019 AAPEX ලාස් වේගාස්හිදී

2019 ඔටෝමෙචනිකා බර්මින්හැම්

2019 MIMS ඔටෝමෙචනිකා මොස්කව්

ඔටෝමෙචනිකා ෆ්‍රෑන්ක්ෆර්ට්

ඔටෝමෙචනිකා ෂැංහයි