කියා

 • Best Price Shock Absorber Strut for Kia Sedona

  කියියා සෙඩෝනා සඳහා හොඳම මිල කම්පන අවශෝෂක ස්ට්‍රට්

  නිෂ්පාදන වීඩියෝ ලීකර් ෂොක් අවශෝෂක ස්ට්‍රට් එකලස් කිරීම් වාහනයක මුල් ගමන, හැසිරවීම සහ පාලන හැකියාවන් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇත. ස්ට්‍රට් ආදේශ කිරීම සඳහා ඔබට අවශ්‍ය සියල්ල එකවර ගැනීමෙන්, සම්පූර්ණ එකලස් කිරීම සාම්ප්‍රදායික ස්ට්‍රට් වලට වඩා ස්ථාපනය කිරීමට පහසු සහ වේගවත් වේ. වසන්ත සම්පීඩකයක් අවශ්‍ය නොවේ. අලෙවියෙන් පසු කාර් කම්පන සහ ස්ට්‍රට්ස් හි ප්‍රමුඛ පෙළේ සහ වෘත්තීය නිෂ්පාදකයෙකු වශයෙන්, ලීකාර් උසස් තත්ත්‍වය සහතික කිරීම සඳහා නවීනතම නිෂ්පාදන ක්‍රමවේදයන් භාවිතා කරයි.
 • Front Struts Assembly Shock Absorber for Kia Sorento

  Kia Sorento සඳහා පෙරටුගාමී රැස්වීම් කම්පන අවශෝෂක

  නිෂ්පාදන වීඩියෝ ලීකර් ෂොක් අවශෝෂක ස්ට්‍රට් එකලස් කිරීම් වාහනයක මුල් ගමන, හැසිරවීම සහ පාලන හැකියාවන් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇත. ස්ට්‍රට් ආදේශ කිරීම සඳහා ඔබට අවශ්‍ය සියල්ල එකවර ගැනීමෙන්, සම්පූර්ණ එකලස් කිරීම සාම්ප්‍රදායික ස්ට්‍රට් වලට වඩා ස්ථාපනය කිරීමට පහසු සහ වේගවත් වේ. වසන්ත සම්පීඩකයක් අවශ්‍ය නොවේ. අලෙවියෙන් පසු කාර් කම්පන සහ ස්ට්‍රට්ස් හි ප්‍රමුඛ පෙළේ සහ වෘත්තීය නිෂ්පාදකයෙකු වශයෙන්, ලීකාර් උසස් තත්ත්‍වය සහතික කිරීම සඳහා නවීනතම නිෂ්පාදන ක්‍රමවේදයන් භාවිතා කරයි.
 • Good Quality Shock Absorber Spring Struts for KIA Soul

  KIA ආත්මය සඳහා හොඳ තත්ත්වයේ කම්පන අවශෝෂක වසන්තය

  නිෂ්පාදන වීඩියෝ ලීකර් ෂොක් අවශෝෂක ස්ට්‍රට් එකලස් කිරීම් වාහනයක මුල් ගමන, හැසිරවීම සහ පාලන හැකියාවන් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇත. ස්ට්‍රට් ආදේශ කිරීම සඳහා ඔබට අවශ්‍ය සියල්ල එකවර ගැනීමෙන්, සම්පූර්ණ එකලස් කිරීම සාම්ප්‍රදායික ස්ට්‍රට් වලට වඩා ස්ථාපනය කිරීමට පහසු සහ වේගවත් වේ. වසන්ත සම්පීඩකයක් අවශ්‍ය නොවේ. අලෙවියෙන් පසු කාර් කම්පන සහ ස්ට්‍රට්ස් හි ප්‍රමුඛ පෙළේ සහ වෘත්තීය නිෂ්පාදකයෙකු වශයෙන්, ලීකාර් උසස් තත්ත්‍වය සහතික කිරීම සඳහා නවීනතම නිෂ්පාදන ක්‍රමවේදයන් භාවිතා කරයි.