ස්ථාපන වීඩියෝව

ලීසි සම්පුර්ණ ස්ට්‍රට් එකලස් කිරීමක් ආරක්ෂිතව ස්ථාපනය කරන්නේ කෙසේද?

ස්ථාපනය කිරීමේ උපදෙස්

videopageimg (2)
videopageimg (1)